Možnosti podpory

Podívejte se, jaké možnosti podpory z obecních, krajských, státních a evropských zdrojů se vám aktuálně nabízejí.

Na co se ptáte nejčastěji?

Zde najdete často opakující se otázky již zodpovězené. Pravidelně aktualizujeme!

Ano, v průběhu jednoho kalendářního měsíce lze čerpat režimy A nebo B pro dny, kdy zaměstnancům není přidělena práce a zároveň za ostatní dny, kdy zaměstnanec vykonává pracovní činnost, pobírat standardní mzdu. Toto se vykazuje na konci kalendářního měsíce v docházkovém výkazu u mzdové účetní.

Pro režim C platí, že zaměstnanec vykonává pracovní činnost a zároveň zaměstnavatel za něj neodvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Ne, v jednom kalendářním měsíci lze čerpat pouze jeden z režimů, tedy A, B nebo C.

 • Pro režimy A + B: Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz najde na webových stránkách https://antivirus.mpsv.cz/. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Povinnou součástí žádosti je:
  • doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky. doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky.
  • doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě) – Zaměstnavatel doloží plnou moc k zastupování pouze v případě, je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněná jednat jménem žadatele nebo nebyla-li již v minulosti předložena ÚP ČR.
 • Pro režim C: Proces bude administrativně velmi snadný. Místo předkládání žádosti zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné.

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Za správnost stanovení příslušné překážky v práci je plně zodpovědný zaměstnavatel. Jejich dodržování náleží do kompetence Státního úřadu inspekce práce. Případné chybné stanovení překážky v práci však není porušením dohody o poskytnutí příspěvku a nemá návaznost na jeho případné vrácení.  

Na úhradu náhrad platů: z programu jsou vyloučeni zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem, tedy zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP, neboť jejich mzdové (platové) náklady mohou být kryty z jiných veřejných zdrojů. 

Na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti: zaměstnavatel tedy nemůže žádat o příspěvek na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

V případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen.

Za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR: příspěvek zaměstnavateli nenáleží na zaměstnance za kalendářní měsíc, za který mu byl na tohoto zaměstnance poskytnut Úřadem práce jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. 

V případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty: příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.

Žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení: žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mzdové náklady, které zaměstnavateli budou Programem Antivirus refundovány, vznikají za dobu, kdy není pro zaměstnavatele konána práce. Po tuto dobu je zaměstnancům poskytována snížená náhrada mzdy v souladu se Zákoníkem práce. Dále platí tyto podmínky:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce 
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď 
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění 
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést povinné odvody  
 • Vzhledem k tomu, že veškerá administrace bude probíhat výhradně elektronicky, musí mít zaměstnavatel zřízeny datové schránky nebo disponovat uznávaným elektronickým podpisem.

Ne. Prostřednictvím programu stát přispívá na vyplacené náhrady mezd. Nikoli na vyplacené mzdy. To v praxi znamená, že pokud zaměstnanci chodí do práce a dostanou mzdu, nemůže ÚP ČR takové firmě příspěvek poskytnout. Jestliže zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům náhradu mzdy za dobu, kdy pracovat nemohli, pak za splnění dalších podmínek, může ÚP ČR příspěvek žadateli přiznat.

Antivirus se rozběhnul 6. dubna. Od té doby je možné podávat žádosti. Předpokládá se, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva v řádu několika dní.

 • Úvěr v rámci programu COVID II
 • Jednorázový kompenzační bonus pro OSVČ (tzv. 25tka)
 • Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 • Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 • Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.
 • Příslušný formulář „Vyúčtování – Antivirus“ jak pro režim A, tak pro režim B, bude dostupný ve webové aplikaci. Formulář je závazný, zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět změny (jiné než povolené).
 • Součástí formuláře „Vyúčtování – Antivirus“ pro režim A, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena (nařízeno uzavření či omezení provozu), a to včetně uvedení příslušného opatření (číslo usnesení vlády, číslo jednací opatření ministerstva zdravotnictví apod.).

Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek režimu A nebo B. V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.

Agentury práce mohou vstoupit do Programu Antivirus, nicméně za níže uvedené podmínky: 

 • Je-li zaměstnavatel agenturou práce musel pracovní poměr zaměstnance, na nějž bude příspěvek poskytován, být sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 a trvat po celou dobu trvání Programu Antivirus. 
 • V rámci tzv. částečné nezaměstnanosti je nutné přidělovat aspoň nějakou práci všem, není přesně definováno, kolik té práci musí být. Pokud někdo nepracuje vůbec, není v režimu částečné nezaměstnanosti. Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli příspěvku vyžadovány.
 • Je možné, že zaměstnanci částečné pracují, např. jeden den v týdnu, nebo každý den jen část pracovní doby (záleží na druhu provozu a konkrétních podmínkách). V takovém případě za skutečné odpracovanou dobu zaměstnanci dostávají mzdu odpovídající skutečné odpracované době a náhradu mzdy dostávají za tu část pracovní doby, kterou z důvodu překážek pracovat nemohli.
 • Počítají se přesně dny/hodiny, kdy zaměstnanec nevykonával práci (toto musí přesně souhlasit s docházkovým výkazem mzdové účetní), tzn. zaměstnanec může některé dny pracovat (pokud by se Vám naskytla příležitost), jiné dny nikoli.

Program Antivirus je určen pro kompenzaci nákladů mzdy zaměstnavateli za to, že jeho zaměstnanci nepracují, tedy nevytváří svému zaměstnavateli zisk.

 • Doba dovolené se dle Zákoníku práce (par. 348) považuje za dobu odpracovanou, tzn. za tuto dobu bohužel o kompenzaci žádat nelze.
 • Neplacené volno lze zaměstnanci poskytnout pouze v případě překážky na straně zaměstnance, nikoli zaměstnavatele. V době neplaceného volna zaměstnavatel zaměstnance neplatí, tudíž nelze ani žádat o její kompenzaci.
 • Zaměstnanec, na jehož mzdu je žádána refundace musí být stále v pracovním poměru, ale nevykonávat práci.
 • Počítají se přesně dny/hodiny, kdy zaměstnanec nevykonával práci (toto musí přesně souhlasit s docházkovým výkazem mzdové účetní), tzn. zaměstnanec může některé dny pracovat (pokud by se Vám naskytla příležitost), jiné dny nikoli.

Pokud budou zaměstnanci pracovat ve výdejním okénku, vytvářejí firmě zisk, podpora se na ně tedy nevztahuje. Refundace je možná pouze u zaměstnanců, kteří nevykonávají práci. Smysl refundace spočívá ve finanční pomoci právě za pracovníky, kteří firmě nepřinášejí zisk. Program Antivirus může zaměstnavatel využít na všechny ostatní zaměstnance, kteří momentálně nepracují.

Příspěvek v režimu A a B poskytuje Úřad práce ČR, výše a doba poskytování je závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance je nutné odlišit důvod překážky v práci. Období uznatelnosti nákladů: pro režimy A a B 12. března 2020 až 31. října 2020, pro režim C jsou to měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Pokud datovou schránku ani elektronický podpis nemáte, můžete udělit plnou moc k podání žádosti osobě, která datovou schránku nebo elektronický podpis má a žádost Vaším jménem podá. Pokud žadatel nemá datovou schránku, lze rovněž využít aktivity Hospodářské Komory https://www.komora.cz/podejtozame/. Webový formulář slouží jako elektronická plná moc, díky níž podnikatelé a živnostníci mohou kontakt se státní správou předat svým odborným poradcům, se kterými dlouhodobě spolupracují.

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

  Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

  O nás

  Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

  Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
  ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana