Možnosti podpory

Podívejte se, jaké možnosti podpory z obecních, krajských, státních a evropských zdrojů se vám aktuálně nabízejí.

Na co se ptáte nejčastěji?

Zde najdete často opakující se otázky již zodpovězené. Pravidelně aktualizujeme!

Finanční správa již 9. 4. 2020 zahájila přijímání žádostí. Formulář je dostupný na webu Finanční správy zde. Vyplněná žádost se podává Finančnímu úřadu, u kterého podáváte daňové přiznání k dani z příjmů ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) či emailem na elektronickou adresu zveřejněnou na formuláři (liší se podle územního pracoviště finančního úřadu). Žádost lze podat i v listinné podobě, zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy.

Na částku v nominální výši 25 000 Kč (500,- Kč za den v rámci bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:  

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně),
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní, 
 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání a pokud pobírá invalidní nebo starobní důchod, rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, pečuje zdravotně postiženou osobu, připravuje se na budoucí povolání (studenti),
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).

Splnění podmínek doloží žadatel čestným prohlášením. 

Za dny čerpání podpory v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Pokud ale žadatel čerpal podporu v nezaměstnanosti v březnu a v dubnu již nikoliv, může zažádat o kompenzační bonus za zbytek bonusového období. Tj. 1. dubna až 30. dubna, což při výši bonusu 500 Kč/denně představuje 15 000 Kč. Počet dnů se vyplňuje v žádosti.

Ano, ve stávající podobě není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu ve výši 25 000 Kč s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Vyloučen nicméně je souběh čerpání kompenzačního bonusu s výplatou podpory v nezaměstnanosti.

Příjemcem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. 

Podle § 5 písm. a bodu 13. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se zaměstnanci pro účely tohoto zákona rozumí osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Jestliže tedy pečujete o dítě a/nebo jste vedeni v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou činnost na přechodnou dobu, přičemž Vám je vyplácena odměna pěstouna, pak se na Vás pro účely nemocenského pojištění hledí jako na zaměstnance, pročež se na Vás nevztahuje možnost uplatnění nároku na kompenzační bonus pro OSVČ.  

Pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu těchto dávek započitatelným příjmem).

 • 6 měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat
 • Nemocenská – ANO, lze kombinovat
 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat
 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská – ANO, lze kombinovat
 • Dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku
 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tuto dávku není možné podle zákona vyplatit při současném čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně)
 • Příspěvek na bydlení – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku.

Vlastnictví společnosti s ručením omezeným není překážkou pro vyplacení kompenzačního bonusu. Pokud však daná osoba působí zároveň v této společnosti jako zaměstnanec či jednatel a zároveň dosahuje rozhodného příjmu pro účely nemocenského pojištění (tj. jinými slovy za tuto činnost je za něj placeno sociální a zdravotní pojištění), pak nárok na bonus nemá, neboť je podle zákona o důchodovém pojištění považována za zaměstnance.

Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) je tato hranice ve výši 3 tisíce Kč. Ti, co výše uvedené hranice překračují, na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již jedná o zaměstnání zakládající účast na nemocenské pojištění. Tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění.

Vstupní podmínkou pro přiznání nároku na kompenzační bonus je, že se jedná o aktivní OSVČ, která nemá pozastavenu činnost v ten kalendářní den, za který se kompenzační bonus poskytuje. Současně musí být naplněna druhá podmínka, a to, že byla aktivní OSVČ dne 12. března 2020. Z této druhé podmínky však existuje výjimka pro OSVČ, které měly v tento den přerušen výkon samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (případy sezónního podnikání). Bude tedy záviset na tom, kdy došlo či dojde k znovuobnovení výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pokud se tak stalo ještě před 12. březnem 2020, má OSVČ nárok na kompenzační bonus v plné výši. Pokud se tak stane později v rámci bonusového období (od 12. března do 30. dubna 2020), pak má nárok na poměrnou část (500 Kč za každý den).

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty (do 26 let), kteří jsou současně OSVČ a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související krizová opatření.

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana